- יידישע ביכער און קולטור – יונג יידיש – עמותה לספר היידי בישראל Yiddish Culture and Books – YUNG YiDiSH - http://yiddish.co.il -

אברהם סוצקעווער ז”ל Avrohom Sutzkever

מיט טיפן טרויער זיינען מיר מודיע אז

הײַנט אין דער פֿרי ה’ בשבֿט תש”ע איז נפֿטר געוואָרן

אַבֿרהם סוצקעווער ז”ל

דער יחיד-בדורודיקער פאעט, פארטיזאן, קעמפער פאר יידיש לעבן און,

טרעגער פון יידישן ווארט

כבוד זיין אנדענק